eEmbalaža

V podjetjih se že srečujete s številnimi podatki o embalaži, ki lahko služijo tudi kot kazalniki ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. Podjetja zmanjšujejo količine uporabljene embalaže, saj je to neposredno povezano s stroški ravnanja z embalažo in odpadno embalažo, vendar se le redko pohvalijo za koliko so zmanjšali količine uporabljene embalaže.

Podatki dobijo posebno dodano vrednost, ko jih lahko primerjamo glede na neko osnovno izhodišče, v primeru embalaže je to gotovo glede na osnovno enoto embaliranega blaga. Spremljanje kazalnikov na posamezno enoto embaliranega blaga lahko nato primerjate še po letih, materialih itd in jih vključite v širše strategije snovne učinkovitosti podjetja, sisteme ravnanja z okoljem ali sisteme zagotavljanja kakovosti za načrtovanje izboljšav, kar je tudi osnovno izhodišče v podporo okoljske zasnove embalaže.

V eEmbalaži smo pripravili enostavni preračun kazalnikov:

 • snovne učinkovitost uporabljenih embalažnih materialov oziroma deleža embalaže na izdelek v % in
 • zapolnjenost razpoložljive prostornine oziroma zapolnjenost embalaže v % za embalažni sistem, ki je sestavljen iz primarne, sekundarne in terciarna embalaže.

Z vnosom podatkov za proizvod in njegov embalažni sistem boste v zavihkih Izdelek 1, 2..., 10 lahko pripravili izračun obeh kazalnikov za sistem kot celoto, kot tudi za posamezno komponento sistema (primarno, sekundarno, terciarno) za skupno deset proizvodnih enot.

Na osnovi vnosa podatkov in preračuna, se vam bo izpisala tabela primerjave različnih embalažnih sistemov in grafa, ki prikazuje primerjavo zapolnjenosti embalaže v % in delež embalaže na izdelek v %.

V posamezen zavihek Izdelek 1, 2..., 10 vpišite naziv izdelka s prostornino ali maso osnovne primarne embalažne enote proizvoda, na primer "Pijača 0,5 l pločevinka".

Za preračun pripravite še podatke o

 • masi izdelka v g; za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki "500"
 • prostornini izdelka v cm3; za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki "500"
 • razpoložljivi prostornini v primarni embalaži v cm3, ki je seveda večja od prostornine embaliranega proizvoda; za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki"520"
 • razpoložljivi prostornini v sekundarni embalaži cm3 , za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki"18292,17"
 • razpoložljivi prostornini v terciarni embalaži cm3, za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki"1286400"

Sledi tabela embalažnih materialov, kamor boste vpisali maso sestavnih delov (ne pozabite upoštevati nalepke, pokrovčke, ovojne folije...) primarne, sekundarne in terciarne embalaže v gramih. Seštevek mase materialov za primarno, sekundarno in terciarno embalažo boste dobili po vnosu z dodatnim klikom na gumb shrani. Podatek za stekleno embalažo ali drugo embalažo, ki ni posebej omenjena vnašajte pod "ostalo".

Za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki:

 • primarna embalaža je sestavljena iz pločevinke, ki tehta 18 g;
 • sekundarna embalaža je sestavljena iz papirja in plastike, ki tehtata (200 g + 50 g) oziroma 250 g;
 • terciarna embalaže je sestavljena iz plastike in lesa, ki tehtata (500 g + 24500 g) oziroma 25 000 g.

Za dokončni preračun morate vnesti še:

 • P/S ki je število primarnih embalažnih enot v sekundarni embalaži; za naš primer pijače v pločevinki "24" in
 • S/T ki je število sekundarnih embalažnih enot v terciarni embalaži; "63"
Za naš primer pijače v 0,5 l pločevinki

Rezultati našega preračuna za pijačo v 0,5 l pločevinki kažejo, da je:

 • delež primarne embalaže na izdelek: 3,6 %
 • delež sekundarne embalaže na izdelek: 2,1 %
 • delež terciarne embalaže na izdelek: 3,3 %
 • delež celotne embalaže na izdelek: 9 %
 • zapolnjenost primarne embalaže: 96 %
 • zapolnjenost sekundarne embalaže: 68 %
 • zapolnjenost terciarne embalaže: 90 %
 • zapolnjenost embalažnega sistema: 59 %

Še nekaj splošnih informacij:

Med embalažo se uvrščajo vsi izdelki, iz katerega koli materiala, namenjeni temu, da blago ne glede na to, ali gre za surovine ali izdelke, obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, rokovanja z njim, njegove dostave ali predstavitve na poti od embalerja do končnega uporabnika. Nevračljivi izdelki, ki se uporabljajo za enak namen so tudi embalaža.

Embalažni sistem je sestavljen iz primarne, sekundarne in terciarne embalaže.
Poznamo:

 • prodajno ali primarno embalažo, ki predstavlja prodajno enoto, ki je namenjena končnemu uporabniku ali potrošniku na prodajnem mestu;
 • skupinsko ali sekundarno embalažo, ki združuje določeno število prodajnih enot in je lahko namenjena končnemu uporabniku ali potrošniku na prodajnem mestu ali služi ponovnemu polnjenju polic na prodajnem mestu. Odstranitev skupinske embalaže ne vpliva na lastnosti proizvoda;
 • transportno ali terciarno embalažo ki omogoča rokovanje in transport večjega števila prodajnih enot ali skupin prodajnih enot z namenom preprečevanja poškodb pri fizičnem rokovanju proizvodov in njihovem transportu. Cestni, ladijski ali zračni kontejnerji se ne štejejo med transportno embalažo.

Različne vrste embalaže se dopolnjujejo in sestavljajo sistem, ki ga je treba za prepoznavanje najboljših rešitev obravnavati celovito. Na primer: Zahteve glede trdnosti je možno zagotoviti z različnimi kombinacijami prodajne, skupinske in transportne embalaže, s kombinacijami trdnejših zunanjih ovojev in mehkejših prodajnih enot ali trdnejših prodajnih in mehkejših zunanjih ovojev.

Pri pripravi preračuna kazalnikov smo uporabili koristne informacije objavljene na spletni strani: http://www.opti-pack.org

Seja poteče čez minut
EEN EU